Przygody Puszki Aluszki ? konkurs dla dzieci PDF  Array Drukuj Array  Email
Wpisany przez Organic   
środa, 19 października 2011 09:52

 

Fundacja RECAL zaprasza uczniów do udziau w konkursie na stworzenie komiksu pn. „Przygody Puszki Aluszki”. Komiks ma popularyzowa i zachca do segregowania surowców wtórnych, dbania o czysto rodowiska, w którym yjemy oraz promowa proekologiczne postawy i zachowania na przykadzie recyklingu puszki aluminiowej.

Nowy konkurs Fundacji RECAL przeznaczony jest dla uczniów i modziey ze szkó podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z caej Polski.

Komiks powinien odnosi si do recyklingu puszki aluminiowej, podkrela jego konieczno, promowa recykling i edukacj ekologiczn spoeczestwa. Moe zawiera w swej treci nazw i hasa Fundacji RECAL takie jak „Nie Wyrzucaj”, „Nowe ycie Puszki”, „Czas na Puszkobranie” oraz nawizywa do dziaa ekologicznych prowadzonych wród modziey szkolnej.

Zasady konkursu
Technika wykonania prac dowolna. Moe to by rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia. Nadesa naley 1-4 oryginalne plansze w pionowym formacie A4 (210 x 297 mm). Na odwrocie kadej z nich powinien znale si tytu pracy, numer strony oraz dane autora: adres, e-mail, numer telefonu. Do pracy naley doczy czytelnie wypenion kart zgoszeniow oraz owiadczenie o przeniesieniu na organizatora autorskich praw majtkowych do pracy konkursowej, wedug wzoru zamieszczonego na stronie www.recal.pl.

Uczestnik konkursu moe przesa tylko jedn prac konkursow, dotychczas niepublikowan i niezgoszon do innych konkursów. Termin nadsyania prac upywa 15 listopada 2011 r., a ogoszenie wyników nastpi do 15 grudnia 2011 r. na stronie www.recal.pl.

Nagrod Grand Prix bdzie bon o wartoci 1500 z do wykorzystania w sklepie fotograficznym. Prace wyrónione zostan nagrodzone drobnym sprztem sportowym i gadetami Fundacji RECAL.
Prace prosimy przesya poczt tradycyjn lub dostarczy osobicie pod adres: Fundacja RECAL, ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa z dopiskiem: KOMIKS

{jcomments on}.

 

Poprawiony: środa, 19 października 2011 11:47
 
sideBar